EMDR therapie Online

Research naar effectiviteit

Er is al wel wat research gedaan naar de effectiviteit van online behandelen.

Lees hier het artikel dat op de website van de VEN is geplaatst

Hoewel een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) naar online EMDR nog niet is uitgevoerd, zijn er wel voorzichtig positieve resultaten van kleine ongecontroleerde studies. Eén zo een kleine studie betreft een studie naar de combinatie van CGT en EMDR bij PTSS klachten. (Spence et al., 2013). De meest voorkomende trauma in de onderzoeksgroep bestond uit seksueel misbruik in de kindertijd (60{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}), gevolgd door fysieke mishandeling in de kindertijd (13{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}), huiselijk geweld als volwassene (13{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}), getuige zijn van huiselijk geweld in de kindertijd (7{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}), gevangenschap (7{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}) en levensbedreigende ziekte (7{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a}).

De aangeboden behandeling was een combinatie van cognitieve gedragstherapie en EMDR, beide online aangeboden gedurende 6 weken. Bij het interpreteren van de data is het belangrijk rekening te houden met de kleine onderzoeksgroep (n=11). De gegevens kunnen dus niet gegeneraliseerd worden.

55{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a} van de patiënten voldeden direct na de behandelingen tijdens follow up niet meer aan de diagnose PTSS. Tevens verminderde aanwezige comorbiditeit. 27{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a} rapporteerde een verslechtering van klachten, gedefinieerd door Tarrier. Van de patiënten die zowel voor en nametingen hadden vertoonde 27{36a146676fc1bb442fced15b382162615a84b9921a386fc37bd73fffb268520a} een verslechtering van PTSS klachten op de PTSD CheckList – Civilian Version (PCL-C), waarvan een de behandeling stopte na 3 lessen. In de follow up meting verbeterde het klachtenniveau van dien aard dat er geen sprake was van verslechtering in klachten, kijkend naar het klachtenniveau voor de behandeling en tijdens follow up. Geen van de patiënten verslechterden tijdens de meetmomenten na behandeling en follow up, gemeten met de PTSD Symptom Scale – Interview (PSS-I). In het onderzoek wordt de termijn van de follow up  meting niet vermeld.

De auteurs geven aan doordat ze de patiëntengroep niet hebben kunnen vergelijken met een wachtlijstgroep, het onduidelijk is of de verbeteringen ook ontstaan zouden zijn door tijd of andere factoren. Ook is in het onderzoek gekeken naar de combinatie van CGT en EMDR. Het is onduidelijk wat het effect is van de EMDR behandeling als op zich zelf staande behandeling.

Klik hier voor het artikel.

Onlangs publiceerde Disofa op hun website de  resultaten van 10 patiënten die bij hen een volledig online EMDR traject afrondden. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek in de zomer gepubliceerd kunnen worden. Ondanks dat er geen vermelding wordt gedaan van statistische significantie van de gegevens, lijkt er in de praktijk sprake te zijn van een klinisch significant verschil in klachten door de online EMDR behandeling.